GİZLİLİK POLİTİKASI

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerini korumak için çalışıyoruz. Web Sitemizin Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

Gizlilik Politikası’nın amacı, YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından yönetilmekte olan https://www.yaseminconker.com/ adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları/başvurucuları/katılımcıları tarafından sitemiz ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Sözleşme metninde;

– Eğitim mahallesi, Adım Sokak, Royal Center, 17/8 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ FİRMASI bundan böyle kısaca YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ,

– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan böyle “Kanun”

– https://www.yaseminconker.com/ internet sitesi bundan böyle “Portal”,

– Üye/kullanıcı/başvurucu/ katılımcı bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

 

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C.kimlik numarası, Fotoğraf
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, ikametgah adresi, iş yeri adresi, posta kodu, sabit telefon
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • Meslek Bilgisi: İcra Edilmekte Olan Meslek ve İş yeri Bilgisi
 • Eğitim Bilgisi: Eğitim Düzeyi, Mezun Olunan Okullar, Uzmanlık Alanları
 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Kişisel Bilgiler (Daha ön her hangi bir travmatik olay yaşayıp yaşamadıkları, yaşadılarsa bu travma ile nasıl başa çıktıkları vs. gibi )
 • Katılımcıların Uzmanlık Alanlarına İlişkin Bilgi, Deneyim ve Aldıkları Seans Süreleri
 • Katılımcıların YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ katılma nedenleri
 • Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi ve üye ID numarası
 • Üye İşlem Bilgisi: Web Sitesine en son giriş tarihi, memnuniyet bilgisi, katılımcı notu, ticari iletişim izni vb.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre ve Parola Bilgileri
 • Finansal Bilgi: Vergi Dairesi ve fatura bilgileri
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik bilgilendirme iznine istinaden gönderilen bilgilendirme amaçlı e-posta, sms mesajları veya yapılan aramalar
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı,yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği katılımcı sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi ve YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Talep/Şikâyet Bilgisi
 • Çerezler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek bir şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika Hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

 

Hangi Amaçla Verileri İşliyoruz?

İşbu Gizlilik Politikası’nda ve Bireysel/Kurumsal Katılımcı Bilgilendirme Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel veriler, YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından Portal’ın,

–  Katılımcı kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi
–  Katılımcıların daha iyi tanınması
–  Portal üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
–  Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
–  Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştirilerinin/önerilerinin değerlendirilmesi,
–  Hukuk bürosunun ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
–  Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
–  Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
–  İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
–  Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerin planlanması,
–  Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi
–  İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gereklidüzenlemelerin yapılması,
–  Eğitimci ve kıdemli asistanlar ile katılımın değerlendirilmesi,sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

 

Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

– Veri Sahibinin tarafımız ile paylaşılan iletişim bilgileri diğer katılımcılar, eğitim veren ekip ve yurt dışındaki bağlı kurumlar ile paylaşılmaktadır.

– Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Veri Sahibinin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

 

–  YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ’nin ortak faaliyetler yürüttüğü yurt içi ve yurt dışından uygulayıcılar ve anlaşmalı kuruluşlar.
–  Veri Sahibinin tarafımız ile paylaşılan tüm kişisel verileri ve yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi eğitimcilerimiz ve kıdemli asistanlarımızla paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir?

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

– Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
–  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
–  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
–  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
–  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
–  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
–  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
–  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
–  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Web Sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile https://www.yaseminconker.com/’e iletebilecektir. YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Başvuru ve Kayıta İlişkin Alınan Bilgiler
10 yıl
6098 Sayılı Kanun

 

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar
10 yıl
6102 Sayılı Kanun,
213 Sayılı Kanun

 

Çerezler
En fazla 540 gün (siteyi son ziyaret ettiği tarihten itibaren)

 

Ticari elektronik ileti onay kayıtları
Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl
6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

 

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri
2 yıl
5651 Sayılı Kanun

 

Katılımcılara ilişkin kişisel veriler
Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl;
6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

https://www.yaseminconker.com/ web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Gizlilik Sözleşmesi ayrıca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

 

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin gizlilik sözleşmelerine başvurulması gerekmektedir.

 

Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ’nin Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal “https://www.yaseminconker.com/” Web adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YC AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de “https://www.yaseminconker.com/” Web adresine yazılı olarak iletebilecektir.Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

 

Firma Ünvanı : YC Aile Danışmanlığı
Adres : Eğitim mahallesi, Adım Sokak, Royal Center, 17/8 Kadıköy / İSTANBUL
Eposta : info @ yaseminconker.com
Tel: 0 535 661 44 80